Tananya

Tananya

เข้าสวัสดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 ท่านภูมิธรรม เวชยชัย (ดอกแก้ว 75) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก…