สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก

The Parent-Teacher Association of Taweethapisek School

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก

“มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ เข้าถึง เข้าใจ ตรวจสอบได้”

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ ONET100
โครงการเปิดโลกอาชีพ
TP ONE MASTER PLAN