พันธกิจของสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศก

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาของโรงเรียนทวีธาภิเศก

นโยบาย

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้
  3. เสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดความรักความศรัทธาต่อองค์กร
  5. บริหารจัดการสมาคมด้วยหลักธรรมาภิบาล