สนับสนุนโขนและดนตรีไทยโรงเรียนทวีธาภิเศกเดินทางไปแสดงผลงาน Kagoshima Asia youth art festival ณ ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศกสนับสนุนงบประมาณค่าตั๋วเครื่องบินให้โขนและดนตรีไทยโรงเรียนทวีธาภิเศก เดินทางไปแสดงผลงาน   Kagoshima Asia youth art festival ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น hall