ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ One Team One Dream TP One Season 2 กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศก วันที่ 3-5 ตุลาคม 2566