ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู  วันที่ 19 สิงหาคม 2566