ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูทวีธาภิเศกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566